PERMBLEDHJE E RISHIQIMIT MJEDISORE DHE SOCIAL (ESRS) PROJEKTI: HIB Petrol

m3Kjo përmbledhje e rishiqimit mjedisorë dhe social (ESRS) është përgatitur dhe shpërndarë përpara bordit të Drejtorëve të IFC me qëllim të shqyrtimit të ujdisë së propozuar. Qëllimi i këtij projekti është që të rris transparencën e aktiviteteve të IFC-së dhe ky dokument duhet të ndërtohet mbi supozimin e vendimit të Bordit të Drejtorëve të IFC-së. Datat e bordit janë vetëm vlerësime. Të gjitha dokumentet e bashkangjitura me ESRS janë përgatitur nga sponzori i këtij projekti dhe janë autorizuar publikisht. IFC i ka shqyrtuar të gjitha dokumentet dhe ka konsideruar që kanë qenë të kualitetit adekuat për lëshim në publik mirëpo nuk e vërteton përmbajtjen e tyre. Lexo më shumë..