Certifikata për Sistemin e Menaxhimit ISO 9001:2008

m3Në përputhje me procedurat e TUV AUSTRIA vërteton se HIB Petrol SH.P.K aplikon sistemin e menaxhimit të cilësisë për qëllimin e mëposhtëm:

SHITJE DHE SHPËRNDARJE TË NAFTËS DHE GAZIT

TUV AUSTRIA CERTIFICATE HIB PETROL 2016 (AL,EN,SR)

Certifikata ISO 14001:2015

m3Kompania HIB Petrol SH.P.K është duke zbatuar sistemin e menaxhimit sipas fushëveprimit dhe në përputhje me standardet relevante te aprovuar nga KingCert.

ISO 14001:2015
CERTIFIKIMI I SISTEMIT PËR MENAXHIM MJEDISOR

Fushëveprimi: Tregti e derivateve me shumice dhe pakicë, Restorante, Market, Auto-larje, Shërbime hotelerie (Emerald Hotel).

Certifikata ISO 14001:2015 (AL)

Certifikata OHSAS 18001:2007

m3Kompania HIB Petrol SH.P.K është duke zbatuar sistemin e menaxhimit sipas fushëveprimit dhe në përputhje me standardet relevante te aprovuar nga KingCert.

SISTEMI I MENAXHIMIT TË SHËNDETIT DHE SIGURISË NË PUNË

Certifikata OHSAS 18001:2007 (EN)